نکته های مهم در مورد دوران نامزدی

دوران نامزدی و نکات مهم آن

نکته های مهم در مورد دوران نامزدی دوران نامزدی را میتوان دوران طلایی قبل از ازدواج نامید، شما در این دوران میتوانید همسر آینده تان را وارد یک آزمون کنید، البته این آزمون برای بهتر شدن رابطه با همسر آینده تان و اینکه باعث از بین رفتن سوء تفاهم ها و مشکلاتی که احتمال دارد بعد از ازدواج رخ دهد، شود. این را در نظر بگیرید، تصوری که شما از این چند ماه دارید و سوال هایی که در ذهن تان است و به دنبال پاسخ شان می گردید، می…